GDPR

Tento obchod a prodejce respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – tzv. GDPR. Tento on-line obchod ani prodejce neshromažďuje ani nevyužívá žádné osobní údaje o kupujícím za účelem jejich komerčního využití. Veškeré osobní údaje jsou v systémech prodávajícího uloženy v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Jaké osobní údaje zpracováváme a uchováváme a z jakých důvodů?

Zpracováváme a uchováváme tyto Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, email.

  • Osobní údaje jsou v databázi obchodu uchovávány a zpracovávány po dobu zpracovávání objednávky.
  • Osobní údaje jsou v ekonomickém systému prodávajícího uchovávány a zpracovávány:
    • po dobu 10 let od konce zdaňovacího období z právního důvodu uchování daňových dokladů podle zákon 235/2004 Sb v platném znění – zákon o DPH.
    • po dobu až 15 let ode dne nákupu z právního důvodu možnosti realizace smluvních záručních podmínek podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník).
    • zpracovávány na základě právního důvodu podle zákona 563/1991 Sb. v platném znění – zákon o účetnictví – povinnost vystavení řádných daňových dokladů s údaji předepsanými zákonem z důvodu splnění kupní smlouvy.
    • zpracovávány na základě právního důvodu podle zákona 586/1992 Sb. v platném znění – zákon o dani z příjmu – splnění daňové povinnosti na základě řádně vystavených daňových dokladů vystavených z důvodu splnění kupní smlouvy.

Předáváme někomu Vaše osobní údaje?

Osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, email) mohou být prodávajícím předány výhradně dopravci nebo výrobci, který komunikuje s dopravcem (aby věděl komu a kam objednané zboží dopravit) jako zpracovateli osobních údajů na základě právního důvodu (splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Kromě dopravců nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám. Prodávající se zavazuje předat osobní údaje kupujícího pouze takovým dalším dopravcům - zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné technické a organizační opatření, aby byla zajištěna maximální ochrana poskytnutých osobních údajů.

Jako kupující máte tato práva:

Právo na přístup – prodávající je povinen kupujícímu na vyžádání sdělit, jaké všechny jeho osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány.

Právo na přenositelnost – kupující má právo na vyžádání získat své osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu (např. formát XLS, CSV, TXT).

Právo na opravu – kupující má právo na opravu nesprávně uvedených osobních údajů. O opravu může kupující požádat prodávajícího.

Právo na výmaz – platí v případě, že osobní údaje budou zpracovávány protiprávně, nebo nebyl dán souhlas rodičů (u dětí do 16 let) či již neexistuje další důvod pro zpracování. Prodejce ve svém ekonomickém systému eviduje osobní údaje výhradně na základě výše uvedených právních důvodů a ty vymazat po dobu trvání právního důvodu nelze.

Právo vznést námitku a právo k omezenému zpracování - v některých případech právního důvodu nelze právo na výmaz uplatnit, pak ovšem stále můžete podat námitku a žádat o omezené zpracování údajů – viz právo na výmaz. Osobní údaje v systému prodávajícího nicméně nejsou nijak komerčně zpracovávány ani nikomu poskytovány.

Právo být zapomenut – správce provede přiměřené kroky, aby vaše osobní údaje byly vymazány i směrem do minulosti (s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – viz Právo na výmaz a Právo vznést námitku).

Můžeme pracovat s cookies? Pro provoz webu používáme cookies. Můžeme pracovat s cookies? Pro provoz webu používáme cookies.
Můžeme pracovat s cookies?
Pro provoz webu používáme cookies.
Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak náš web používáte?